Hunduppfödning

Foto: L-M Nilsson

Foto: L-M Nilsson

Att föda upp valpar inom en viss ras innebär att det finns en hel del man ska tänka på.  Som medlem i en rasklubb som är knuten till SKK (Svenska KennelKlubben) ska man förutom att rätta sig efter gällande lagstiftning även följa  SKKs grundregler som bl. a. innebär att:

  • Behandla och vårda hunden enligt beprövad erfarenhet och gällande djurskyddslagstiftning.
  • Enbart bedriva avel så att det befrämjar avkomman hälsa och välbefinnande.
  • Vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt rasens standard, provregler, registreringsregler och Rasspecifik avelsstrategi RAS.

SKKs Nya grundregler från och med 2016-01-01

Varje medlem ska känna till och följa SKK:s grundregler. De nya reglerna berör avelsetik och uppfödaretik, samt regler om försäljning, leverans och överlåtelse av hundar.

SKK:s nya grundregler träder i kraft den 1 januari 2016.

Mer om avel finns att läsa på SKKs hemsida. www.skk.se